CHỨC NĂNG UPDATE VER 1.0.1
(01/03/2021)
1- TÍNH NĂNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
 • Kết nối thành viên trong doanh nghiệp
 • Quản lý thành viên doanh nghiệp
 • Quản lý báo cáo hiệu suất toàn doanh nghiệp
 • Quản lý báo cáo hiệu suất của từng nhân viên
 • Quản lý dữ liệu doanh nghiệp theo từng nhân viên
 • Đưa sản phẩm lên sàn B2B
 • Quản lý đơn hàng giới thiệu từ cộng đồng Saleb2b
 • Quản lý kịch bản phân loại khách hàng chuẩn quốc tế
 • Quản lý kịch bản mẫu email theo từng loại khách hàng
 • Quản lý kịch bản mẫu gọi điện theo từng loại khách hàng
 • Quản lý kịch bản mẫu gặp khách theo từng loại khách hàng
 • Hiển thị tương tác với nhân viên trong cùng công ty khi sử dụng bigdata
 • Cá nhân hoá data phù hợp với từng sale bằng tính năng AI
2- TÍNH NĂNG TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN
 • Kết nối với doanh nghiệp đang làm việc
 • Khai thác data từ doanh nghiệp
 • Khai thác data từ bigdata
 • Đưa data của cá nhân lên hệ thống để quản lý hiệu suất
 • Khai thác data từ Bigdata với AI cá nhân hoá theo yêu cầu
 • Quản lý báo cáo hiệu suất làm việc của cá nhân
 • Quản lý lịch gọi điện cho khách hàng
 • Quản lý phân loại khách hàng theo chuẩn quốc tế
 • Quản lý kịch bản email, gọi điện, gặp khách theo từng loại khách hàng
 • Quản lý thông tin ghi chú khách hàng
 • Làm nhiệm vụ để nhận xu
 • Quản lý thành viên giới thiệu
 • Quản lý dữ liệu đã mở
 • Quản lý dữ liệu đã tìm kiếm
 • Quản lý dữ liệu đã phân loại
 • Quản lý dữ liệu đã lưu
 • Quản lý các giao dịch
 • Quản lý các hành động với dữ liệu
 • Quản lý hồ sơ cá nhân
 • Quản lý và khai báo nhu cầu kinh doanh