CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH

Top hành động gần nhất

Toại Lưu đã copy số điện thoại (11 phút trước)
Độ Ca đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Hiệp Thái đã phân loại khách hàng (13 phút trước)
Quế Bùi đã đầu mối làm việc với KH (13 phút trước)
Hưng Phú đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH LONG XUYẾN

Top hành động gần nhất

Khánh Thôi đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Phi Liễu đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Tuấn Từ đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Hậu Bảo đã đầu mối làm việc với KH (14 phút trước)
Linh Khổng đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH THANKS FOR SHARING VINA

Top hành động gần nhất

Giáp Thào đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Lợi Trưng đã copy địa chỉ (2 phút trước)
Lâm Trác đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Nhiên Võ đã copy mã số thuế (12 phút trước)
Yên Khúc đã phân loại khách hàng (13 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH QUYỀN

Top hành động gần nhất

Chưởng Đỗ đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Hà Khuất đã copy địa chỉ (6 phút trước)
Hợp Bế đã mở dữ liệu (7 phút trước)
My Đỗ đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Tú Dương đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH HOA THỊNH PHÁT

Top hành động gần nhất

Mỹ Đặng đã copy địa chỉ (1 phút trước)
Giáp Đái đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Kiều Tùng Cương đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Hằng Nhâm đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Châu Sơn đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH MINH QUÂN

Top hành động gần nhất

Kim Giả đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Helmer Wunsch đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Phi Liễu đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Tiếp Thào đã copy mã số thuế (12 phút trước)
Nhung Trang đã mở dữ liệu (12 phút trước)
CÔNG TY TNHH REDCO VIỆT NAM- CHI NHÁNH NGHI SƠN - THANH HÓA

Top hành động gần nhất

Khánh Hàn đã copy mã số thuế (3 phút trước)
Cơ Cầm đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Trường Ma đã đầu mối làm việc với KH (8 phút trước)
Sinh Đàm đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Vân Lạc đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH HỒNG TUẤN

Top hành động gần nhất

Tú Đào đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Duyên Ninh đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Ca Lỡ đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Phi Cam đã ghi chú cuộc gọi (9 phút trước)
Cúc Bì đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH KHẢI HƯNG

Top hành động gần nhất

Quyền Khưu đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Lập Đan đã phân loại khách hàng (9 phút trước)
Adolfo White đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Hiệp Lò đã đầu mối làm việc với KH (12 phút trước)
Sử Lý đã mở dữ liệu (12 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÀNH THẢO

Top hành động gần nhất

Uyển Trưng đã copy số điện thoại (1 phút trước)
Kim Phương đã copy địa chỉ (3 phút trước)
Kha Thiều đã phân loại khách hàng (6 phút trước)
Du Dư đã đầu mối làm việc với KH (7 phút trước)
Nghĩa Vừ đã mở dữ liệu (9 phút trước)