CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH

Top hành động gần nhất

Sa Giáp đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Khang Đỗ đã copy địa chỉ (6 phút trước)
Thuy Dung đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Tuyền Tống đã đầu mối làm việc với KH (9 phút trước)
Giang Khổng đã mở dữ liệu (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH LONG XUYẾN

Top hành động gần nhất

Khê Kiều đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Nguyễn Thu Trang đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Dao Khoa đã copy mã số thuế (5 phút trước)
Thương Thạch đã đầu mối làm việc với KH (11 phút trước)
Darwin Torphy đã mở dữ liệu (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH THANKS FOR SHARING VINA

Top hành động gần nhất

Bích Vừ đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Thủy Thái đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Thế Tuấn đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Đại Bành đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Huynh Đậu đã mở dữ liệu (12 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH QUYỀN

Top hành động gần nhất

Tiển Xa đã copy số điện thoại (5 phút trước)
Cúc Bành đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Bổng Hoàng đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Nghi Lưu đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Dụng Đan đã mở dữ liệu (10 phút trước)
CÔNG TY TNHH HOA THỊNH PHÁT

Top hành động gần nhất

Tráng Hoàng đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Bích Ngân đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Tuyến Lã đã copy địa chỉ (8 phút trước)
Tuệ Dương đã phân loại khách hàng (10 phút trước)
Ly Ngân đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
CÔNG TY TNHH MINH QUÂN

Top hành động gần nhất

Giao Thiều đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Hảo Trang đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Hòa Phương đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Thảo Cầm đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Tiền Trình đã mở dữ liệu (12 phút trước)
CÔNG TY TNHH REDCO VIỆT NAM- CHI NHÁNH NGHI SƠN - THANH HÓA

Top hành động gần nhất

Phú Bửu đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Hường Mẫn đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Thắm Cam đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Thủy Thái đã phân loại khách hàng (12 phút trước)
Nhượng Thào đã đầu mối làm việc với KH (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH HỒNG TUẤN

Top hành động gần nhất

Cơ Nghị đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Hiền Doãn đã copy số điện thoại (5 phút trước)
Tường Hồ đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Huấn Mã đã phân loại khách hàng (10 phút trước)
Tâm Hà đã đầu mối làm việc với KH (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH KHẢI HƯNG

Top hành động gần nhất

Nguyên Điền đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Hoa Triệu đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Lân Tô đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Chấn Chu đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Hưng Ánh đã mở dữ liệu (14 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÀNH THẢO

Top hành động gần nhất

Đồng Hoa đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Vĩnh Hứa đã copy địa chỉ (6 phút trước)
Thi Võ đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Kiện Liễu đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Huyền Đặng đã mở dữ liệu (15 phút trước)