CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH

Top hành động gần nhất

Lam Nhâm đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Phú Đôn đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Lý Hoa đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Trâm Kha đã copy mã số thuế (11 phút trước)
Hải Tông đã mở dữ liệu (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH LONG XUYẾN

Top hành động gần nhất

Hiền Ngụy đã copy địa chỉ (4 phút trước)
Vịnh Dương đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Hảo Ninh đã phân loại khách hàng (8 phút trước)
Phương Vy đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Loan Bình đã mở dữ liệu (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH THANKS FOR SHARING VINA

Top hành động gần nhất

Nguyên Thào đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Liêm Đặng đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Giang Quản đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Cầm Lý đã đầu mối làm việc với KH (7 phút trước)
Phúc Từ đã mở dữ liệu (14 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH QUYỀN

Top hành động gần nhất

Linh Mã đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Phong Phó đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Thanh Âu đã phân loại khách hàng (5 phút trước)
Salvatore Moen đã đầu mối làm việc với KH (14 phút trước)
Đan Bình đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH HOA THỊNH PHÁT

Top hành động gần nhất

Hạ Phó đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Nguyên Chương đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Luật Đổng đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Thiện Ca đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Yến Lò đã mở dữ liệu (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH MINH QUÂN

Top hành động gần nhất

Diệp Đái đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Toại Mai đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Cương Tôn đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Cao Cao đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Cầm Đinh đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH REDCO VIỆT NAM- CHI NHÁNH NGHI SƠN - THANH HÓA

Top hành động gần nhất

Giang Trác đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Ly Mã đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Ly Cầm đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Hòa Diệp đã mở dữ liệu (9 phút trước)
thịnh đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH HỒNG TUẤN

Top hành động gần nhất

Bắc Bồ đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Vân Tô đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Viên Hy đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Trình Cam đã ghi chú cuộc gọi (12 phút trước)
lbtn102 đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH KHẢI HƯNG

Top hành động gần nhất

Quốc Kha đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Triết Ân đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Diễm Tòng đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Hảo Giao đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Trân Vương đã mở dữ liệu (11 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÀNH THẢO

Top hành động gần nhất

Phương Nghị đã mở dữ liệu (6 phút trước)
thu hoàng đình đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Gay Hoeger đã phân loại khách hàng (12 phút trước)
Tín Bạc đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Tuyết Đường đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)