Dữ liệu phù hợp cho bạn

Lê Thị Mỹ Châu

Top hành động gần nhất

Sĩ La đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Đan Khu đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Loan Hứa đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Canh Vi đã copy mã số thuế (7 phút trước)
Nhân Ung đã phân loại khách hàng (15 phút trước)
Trương Thị Hà

Top hành động gần nhất

Trâm Tô đã copy số điện thoại (6 phút trước)
Thuận Lê đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Hoàn Nhiệm đã đầu mối làm việc với KH (11 phút trước)
Đình Lại đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
Triều Âu đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Đào Văn Tài

Top hành động gần nhất

Hải Giang đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Ida Ritchie đã copy địa chỉ (8 phút trước)
Trâm Tòng đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Nữ Phí đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Cường Chung đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)
Nguyễn Quang Khải

Top hành động gần nhất

Liêm Ma đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Nguyệt Ngụy đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Toản Nghị đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Siêu Hồng đã copy mã số thuế (10 phút trước)
pham dinh quan đã đầu mối làm việc với KH (12 phút trước)
Hoàng Thị Chung

Top hành động gần nhất

Thọ Tống đã copy số điện thoại (6 phút trước)
Thùy La đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Lập Tông đã copy địa chỉ (10 phút trước)
Nguyen Duc Giang đã đầu mối làm việc với KH (11 phút trước)
Vân Quản đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Nguyễn Hoàn Vũ

Top hành động gần nhất

Bạch Đặng đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Ngọc Đặng đã copy địa chỉ (10 phút trước)
Ly Ty đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Duy Trình đã phân loại khách hàng (13 phút trước)
Như Bạc đã đầu mối làm việc với KH (14 phút trước)
Lê Văn Hồ

Top hành động gần nhất

Tú Hàng đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Hiền Phi đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Đan Hứa đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Nguyễn Nhật Thông đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
Đức Trình đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Nguyễn Hữu Việt

Top hành động gần nhất

Quảng Thào đã copy số điện thoại (1 phút trước)
Diệu Lò đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Hiếu Bình đã phân loại khách hàng (3 phút trước)
Dũng Phạm đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Trung Bửu đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Top hành động gần nhất

Khai Ty đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Hoa Lâm đã phân loại khách hàng (6 phút trước)
Ý Trà đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Sương Quản đã đầu mối làm việc với KH (10 phút trước)
Khang Phó đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Trần Thị Thảo

Top hành động gần nhất

Bắc Thiều đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Khuê Ca đã copy mã số thuế (4 phút trước)
Sử Cổ đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Phụng Hứa đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Loan Tiếp đã mở dữ liệu (14 phút trước)