Chi tiết
Doanh nghiệp Công ty cổ phần iCheck
Sản phẩm Gói bảo hộ thương hiệu
Giá bán 2,800,000 đ
Chiết khấu 500,000
(Cố định số tiền)

Gói bảo hộ thương hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nó có thể đc tạo thành bằng từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng hoặc sự kết hợp của tất cả các yếu tố này và được thể hiện có thể là một màu sắc hoặc nhiều màu sắc. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước, có thẩm quyền dựa trên cơ sở kết quả xem xét đơn đăng kí căn cứ vào các quy định tại Luật sở hữu trí tuệ. Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính được tiến hành nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.